Financiar - Contabil

INDICATORI VENITURI SI CHELTUIELI TRIM III 2020

INDICATORI VENITURI SI CHELTUIELI TRIM III 2020.pdf


Buget local initial 2020

Buget local initial 2020_compressed.pdf


BILANT LA 31.12.2019

BILANT LA 31.12.2019.pdf


CONT VENITURI LA 31.12.2019

CONT VENITURI LA 31.12.2019.pdf


CONT CHELTUIELI LA 31.12.2019

CONT CHELTUIELI LA 31.12.2019.pdf


CONT REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2020

CONT REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.03.2020.pdf


BILANT LA 31.03.2020

BILANT LA 31.03.2020.pdf


CONT VENITURI LA 31.03.2020

CONT VENITURI LA 31.03.2020.pdf


CONT CHELTUIELI LA 31.03.2020

CONT CHELTUIELI LA 31.03.2020.pdf


VENITURI LA 30.06.2020

VENITURI LA 30.06.2020.pdf